Logo Dwutygodnika "Ziemia Sochaczewska"
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Urząd Miejski w Sochaczewie mieści się w budynku przy ul. 1 Maja 16. Prowadzi do niego jedno wejście dostępne
dla klientów, znajdujące się u zbiegu ulic 1 Maja i Grabskiego.
Do ratusza można wejść po schodach, lub skorzystać z podjazdu dla niepełnosprawnych. Obsługa klientów
odbywa się w Biurze Obsługi Klientów i Biurze Podawczym – obydwu znajdujących się na parterze UM. BOK
naprzeciw wejścia, Biuro Podawcze po lewo od wejścia.
Ruch klientów jest ograniczony do wydzielonej strefy obejmującej parter ratusza. Strefę otwartą od strefy
wyłączonej z ruchu oddzielają drzwi z zamkami uruchamianymi przy pomocy kart z chipem.
W przypadku, gdy sprawa wymaga np. sięgnięcia do map, dokumentów znajdujących się w wydziałach, klient
zostanie zabrany do biura na wyższej kondygnacji przez wyznaczonego pracownika danego wydziału. Na parter
wzywa go telefonicznie pracownik Biura Obsługi Klienta. Na wyższe kondygnacje UM można się dostać windą,
dostępną z holu (po lewo), wymagającą jednak obsługi przez pracownika UM (przywołanie windy elektroniczną
kartą).
Cały budynek Urzędu Miejskiego jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach. Toalety dla niepełnosprawnych
znajdują się na parterze (na prawo od Biura Obsługi Klienta) jednak dostęp do nich wymaga otwarcia drzwi
wyposażonych w elektroniczny zamek. O ich otwarcie można poprosić pracownika BOK lub ochrony.
Pomieszczenie ochrony znajduje się w holu, po prawej stronie.
Kilkanaście metrów od wejścia do budynku UM, przy ulicy Grabskiego, znajduje się parking dla osób
niepełnosprawnych. Składa się z trzech wyraźnie oznaczonych miejsc postojowych. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
tablic z kontrastem, tablic z powiększonym drukiem ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza
migowego może wybrać jedną z form kontaktu: e-mail pod adres: bok@sochaczew.pl, sms pod numer: 605 888
678, 607 734 433, 693 555 422, telefon pod numer: 46 862 22 35, i dokonać zgłoszenia na co najmniej 3 dni przed
planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko
osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny, na który zostanie
nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Termin spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.
Od strony ulicy Grabskiego znajdują się drugie drzwi dla klientów, prowadzące wyłącznie do sali ślubów i
pomieszczeń biurowych Urzędu Stanu Cywilnego. Są otwierane jedynie w czasie uroczystości zawierania
małżeństw. Salę ślubów od chodnika oddziela kilka schodków, ale na uroczystość zawarcia małżeństwa osoby na
wózkach mogą wejść głównymi drzwiami, znajdującymi się na rogu ulic Grabskiego i 1 Maja. Drzwi, korytarze
dzielące główne wejście od sali ślubów, sama sala oraz toaleta - są dostosowane do potrzeb osób na wózkach.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Chlebowska, organizacyjny@sochaczew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 862 22 35, wew. 450. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848