przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
281587 odwiedzin
Duże pieniądze na renowację zabytków

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 6 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach. Nabór wniosków potrwa do 22 lutego.

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys. zł. Może być udzielona na zabytki znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego.

Zainteresowani mogą się ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic, okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak wpisane do rejestru zabytków.

Za pozyskane pieniądze będzie można także sporządzić ekspertyzy, przeprowadzić badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartego pliku tekstowego wraz z załącznikami do 22 lutego br.:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w punktach kancelaryjnych urzędu lub delegaturach;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”;
  • za pomocą profilu zaufanego e-PUAP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. (22) 59-79-521, (22) 59-79-522, (22) 59-79-119, (22) 59-79-230.

A A A
01.02.2021
godz.15:16
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt