przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
268993 odwiedzin
O edukacji w mieście

Utrzymanie miejskiej oświaty pochłonęło w ubiegłym roku ponad 53 mln zł, wszystkie dzieci z terenu miasta mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu, z roku na rok przybywa nam nauczycieli z najwyższym doświadczeniem i dorobkiem, czyli dyplomowanych. W czasie ostatniej sesji radni zapoznali się z coroczną informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście obejmującą rok szkolny 2018/2019.

Przedstawiony na sesji raport szczegółowo określa liczbę uczniów, nauczycieli, stan placówek, kwoty jakie pochłonęło utrzymanie miejskiej edukacji. Temat referował wiceburmistrz Marek Fergiński, nadzorujący m.in. sprawy z zakresu oświaty.

Przedszkola i zerówki
W ostatnich czterech latach do miejskich przedszkoli chodziło od 800 do 915 dzieci, przy czym w zerówkach i przedszkolach samorząd przygotował aż 970 miejsc. W roku szkolnym 2018/2019 do 40 oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie 915 dzieci, czyli średnio w grupie było niespełna 23 dzieci.

- Od lat ofertę edukacyjną miasta uzupełniają placówki prywatne, które przygotowały 938 miejsc, co łącznie daje ponad 1.900 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a to oznacza, że wszystkie maluchy, które chcą iść do przedszkola lub obowiązkowo są objęte tym wychowaniem, mają zapewnione miejsca - mówił wiceburmistrz.

Szkoły miejskie
W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało sześć szkół podstawowych, a w trzech z nich działały jeszcze oddziały gimnazjalne. Do 128 klas uczęszczało łącznie prawie 2750 uczniów, a do 12 klas gimnazjalnych blisko 300.

I tu ofertę edukacyjną uzupełniają prywatne szkoły. Funkcjonują u nas cztery niepubliczne szkoły podstawowe, dziesięć przedszkoli i jeden niepubliczny punkt przedszkolny. W znaczącej części za utrzymanie tych placówek odpowiada miasto, przekazując pokaźne dotacje. W ostatnim roku szkolnym była to kwota prawie 9,2 mln złotych. Sama dotacja dla prywatnych przedszkoli sięgnęła ponad 7 mln, przy czym prawie 3 mln z tej kwoty pochodziły bezpośrednio z budżetu miasta.

Awans zawodowy
Spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych w miejskiej oświacie największą grupę (57 proc.) stanowią pedagodzy, którzy osiągnęli najwyższy stopień awansu zawodowego, doszli do tytułu nauczyciela dyplomowanego. Kolejne osoby decydują się na podwyższanie kwalifikacji i tak ostatnio przeprowadzono z sukcesem dziewięć egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.

Współfinansowanie z UE
W szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 6 i 7 realizowane były projekty współfinansowane przez UE. W ich   ramach   przeprowadzono kilka tysięcy godzin zajęć   językowych,   komputerowych, ciekawych eksperymentów,   wyjazdów edukacyjnych. Ponad tysiąc uczniów wyrównywało braki edukacyjne, rozwijało swoje zdolności i zainteresowania. Wsparciem objęci zostali także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Szkoły otrzymały wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz sprzęt komputerowy - tablice interaktywne, projektory multimedialne, serwery, drukarki, mikroskop z kamerą, aparaty fotograficzne, laptopy. Łączna wartość wdrożonego projektu to 1,7 mln zł, przy czym dotacja unijna pokryła aż 80 procent kosztów. W tym roku unijnym projektem objęto także Szkołę Podstawową nr 3 - podkreśla Marek Fergiński.

Wsparcie materialne dla uczniów
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania. W minionym roku szkolnym ratusz wypłacił 211 stypendiów socjalnych, a stypendium dla jednego ucznia wynosiło 99 zł miesięcznie.

Ponadto w Sochaczewie od 2011 roku funkcjonuje „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez miasto”. Jest on skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów. Przyznawane są stypendia za wybitne wyniki w nauce (186), artystyczne (8) i sportowe (2). W roku szkolnym 2018/2019 przyznano 196 stypendiów.

Inwestycje i remonty
W niemal wszystkich prowadzonych przez miasto placówkach przeprowadzono remonty sal lekcyjnych, korytarzy, stołówek, a łącznie na wspomniane prace wydzielono w budżecie ponad pół miliona złotych. Wykonano m.in. remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6, rozpoczęto projektowanie generalnego remontu małej sali gimnastycznej przy SP nr 1. W przedszkolu nr 1 przeprowadzono remont schodów i zamontowano podjazd dla niepełnosprawnych, w przedszkolu nr 3 uruchomiono monitoring, w boryszewskiej „czwórce” wykonano remont dachu, a w podstawówkach nr 3 i 6 do wszystkich sal doprowadzono sieć internetową.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
19.12.2019
godz.08:25
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt