przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
269006 odwiedzin
Tak dla budżetu na 2019 rok

W przyszłym roku dochody budżetu miasta mają wynieść 172,6 mln zł, a wydatki 169,7 mln. Nadwyżka w wysokości 2,9 mln zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na inwestycje burmistrz chce wydać niemal 31 mln złotych, czyli ponad 18 procent wszystkich wydatków.

28 grudnia rada uchwaliła budżet Sochaczewa na 2019 rok oraz ściśle z nim związaną Wieloletnią Prognozę Finansową. Jak zawsze debatę nad projektem rozpoczęła informacja, że plan dochodów i wydatków miasta oraz WPF Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie, bez żadnych uwag. Podobnie wszystkie komisje rady analizujące te dokumenty wydały o nich pozytywne opinie.

Na utrzymanie szkół i przedszkoli oraz dotacje dla prywatnych placówek edukacyjnych miasto odłożyło 51,7 mln, na wsparcie rodzin czyli m.in. świadczenia 500+ i 300+, żłobki i klubiki dziecięce kwotę 31,4 mln, na szeroko rozumianą kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 18,5 mln. W dziale obejmującym transport publiczny i drogi wydatki oszacowano na 13,5 mln, pomoc społeczna pochłonie 10 mln, gospodarka komunalna 9,5 mln, a sport i rekreacja 8,5 mln. Niemal 55 procent budżetu mają stanowić dochody własne samorządu.

W tradycyjnym wystąpieniu, tuż przed głosowaniem, burmistrz Piotr Osiecki zauważył, że budżet jest pewną formą kompromisu pomiędzy potrzebami a możliwościami, a część opisująca inwestycje jest powieleniem zapisów z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jak mówił, budżet zawiera dobry kompromis dla miasta, bo z jednej strony zabezpiecza bieżące funkcjonowanie samorządu i wszystkich podległych mu jednostek, a jednocześnie pokazuje, że na inwestycje ratusz chce wydać 31 mln zł. To zadania w dużej mierze finansowane z pozyskanych już dotacji rządowych i unijnych. Odniósł się też do pytań o pieniądze na remonty dróg czy budowę nowego mostu na Bzurze. Jak powiedział, budżet nie jest dokumentem zamkniętym, podlega zmianom, a praktyka ostatnich lat pokazuje, że niemal na każdej sesji analizowane są propozycje korekt. To normalna praktyka. Odnosząc się do 31 mln odkładanych na inwestycje zaznaczył, że 2019 to rok przygotowań do nowych projektów i ma nadzieję, że rynek wykonawców, który się ukształtował w ubiegłym roku, nieco się zmieni tzn. ceny ofertowe nie będą przekraczały w tak dużym stopniu kosztorysów inwestorskich.

W głosowaniach „za” WPF opowiedziało się 12 radnych, 8 było przeciw. W głosowaniu nad budżetem „za” było 11 radnych, przeciw 8. Wyniki głosowania nad WPI skomentował radny Edward Stasiak podkreślając, że po raz pierwszy od kilku kadencji tak duża grupa radnych zagłosowała przeciw WPI. Pytał, co by się stało, gdyby jeszcze kilku radnych zagłosowało przeciw. - Wówczas wstrzymalibyśmy zagospodarowanie terenów nad Bzurą, całe zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych, środki musielibyśmy zwrócić - mówił. Wyliczał, że trzeba by zwrócić też dotacje zdobyte na renowację parków Garbolewskiego i przy ul. Traugutta, miliony pozyskane na Sochaczewski Eko-bus przewidujący m.in. zakup ekologicznych autobusów.

- Państwo radni, którzy głosowaliście przeciw. Jesteście z tych rejonów, gdzie te zadania będą wykonywane. Rewitalizacja terenów nad Utratą, zadanie dofinansowane, środki pozyskaliśmy. Nie wyobrażam sobie, jeśli bym głosował przeciw jako radny z tego okręgu, jak mógłbym spojrzeć mieszkańcom w oczy – mówił.

Edward Stasiak przypomniał, że w kadencji 2014-2018 miejskie inwestycje w ponad 70 procentach finansowano z dotacji, a wkład własny do tych projektów był minimalny. - Każda pozyskana złotówka to nasze 30 groszy, każdy pozyskany tysiąc to nasze 300 zł. Jak można nie skorzystać z takiej oferty? – pytał radny Stasiak.

 

Ostatnie zmiany w budżecie 2018 roku

W dalszej części obrad radni dokonali ostatnich zmian w budżecie 2018 roku, czyli na podstawie najnowszych danych finansowych zaktualizowali planowane dochody i wydatki samorządu oraz podległych mu jednostek. Mniejsze niż zakładano były np. wpływy z najmu i dzierżawy majątku miasta, za to wyższa o niemal 150 tys. subwencja oświatowa.

 

Dopłaty do MOSiR i komunikacji miejskiej

Dwa zakłady komunalne, które ze względu na swój charakter nie są w stanie zarobić na swoje utrzymanie, otrzymają z budżetu miasta dotacje. Zakład Komunikacji Miejskiej będzie dofinansowany kwotą 2.140.000, a MOSiR z jego basenem, boiskami, halami sportowymi i placami zabaw kwotą 2.133.000 zł. Wysokość dopłaty do każdego przejechanego przez autobusy ZKM kilometra, do każdej godziny pracy pływalni i hal sportowych zatwierdzono oddzielną uchwałą.  

 

Dodatkowe punkty za Kartę Mieszkańca

Radni określili dodatkowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto oraz rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od pewnego czasu obowiązują ogólnokrajowe kryteria, do których muszą się stosować wszystkie samorządy. Zgodnie z nimi najpierw do przedszkoli zapisuje się np. dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych. Samorząd może ustalić jeszcze kilka innych kryteriów, co też zrobiła nasza rada miasta. Dodatkowe punkty można zyskać, gdy przynajmniej jedno z rodziców posiada Sochaczewską Kartę Mieszkańca, dziecko i rodzic mieszkają w Sochaczewie, gdy w przedszkolu jest już rodzeństwo kandydata, kandydat deklaruje pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, albo mama i tata pracują lub dziennie studiują. Jeśli chodzi o nabór do podstawówek, to nie zmienia się jedno - jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły, dyrektor musi je przyjąć do I klasy. Jeśli mieszka poza nim, ustalając listę przyjętych dyrektor sięgnie do zatwierdzonej 28 grudnia uchwały z kryteriami. Tu także dodatkowe punkty przyznano m.in. za minimum jednego rodzica (opiekuna prawnego) posiadającego Sochaczewską Kartą Mieszkańca, rodzeństwo w tej samej szkole, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka.

A A A
29.12.2018
godz.08:22
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt