przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239443 odwiedzin
Nabór on-line dla uczniów i przedszkolaków

Ruszył nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli. Taka forma rekrutacji sprawdza się już od siedmiu lat i chwalą ją sobie zarówno rodzice jak i pracownicy oświaty. Do końca czerwca mają być gotowe listy kandydatów przyjętych do poszczególnych placówek.

Rekrutacja dotyczy pięciu miejskich przedszkoli oraz sześciu podstawówek. Przypomnijmy, że tyle będzie ich funkcjonować od września w Sochaczewie, co  związane jest oczywiście z trwającą reformą edukacji. Do tych obecnie istniejących dołączą Szkoła Podstawowa nr 1 (w miejsce Gimnazjum nr 1) oraz Szkoła Podstawowa nr 6 (w miejsce Gimnazjum nr 2). W naborze elektronicznym biorą również udział placówki niepubliczne. Zaznaczyć należy jednak, że korzystają one jedynie z platformy internetowej, a od strony administracyjnej zajmują się nim ich pracownicy. Wszystkie rekrutacje potrwają do końca kwietnia.

Czekają na przedszkolaków
Dzieci urodzone w latach 2011 - 2014, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkoli samorządowych, a także  oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz przedszkoli niepublicznych są zapisywane poprzez nabór elektroniczny prowadzony na stronie www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl. Rozpoczął się on 10 kwietnia.  Oddziały przedszkolne są nowością, z której skorzystać mogą rodzice. Ich organizacja oraz to, czy będą jednorodne wiekowo lub mieszane uzależnione jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

Jeżeli chodzi o kontynuację wychowania przedszkolnego przez dzieci, to konieczne jest złożenie deklaracji o dalszym uczęszczaniu – dodaje Danuta Szewczyk-Kozłowska, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego. - Istotne jest również to, że dla dzieci 5- i 6-letnich istnieje możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego w 10-godzinnym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W Sochaczewie powstaną one przy każdej podstawówce. Łącznie przygotowanych jest w nich 270 miejsc.

We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wskazać należy wybrane przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według swoich preferencji, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole lub oddział przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane są placówką pierwszego wyboru. Wniosek można wypełnić on line lub ręcznie, a następnie złożyć w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.
Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice odprowadzają podatek na rzecz Gminy Miasta Sochaczew, gdy ich rodzeństwo uczęszcza już do tego samego przedszkola, dziecko potrzebuje opieki przez czas dłuższy niż 5 godzin dziennie, gdy obydwoje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, dziecko uczęszczało wcześniej do Integracyjnego Żłobka Miejskiego, przedszkole wskazane we wniosku jest położone najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców.

6 i 7 latki do klas
Dyrektor MZEA przypomina również, że rodzice lub prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Z kolei dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są dzieci 7-letnie oraz 6-latki, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone od 3 kwietnia na stronie www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Postępowanie rekrutacyjne dotyczy jedynie tego drugiego przypadku. Z zasady bowiem rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej  placówki. We wniosku o przyjęcie wskazywane są wybrane szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji (analogicznie jak w przypadku przedszkoli) we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, wniosek o przyjęcie dziecka złożyć należy wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Kandydatom zamieszkałym poza obwodem szkoły dodatkowe punkty przyznawane będą, gdy są mieszkańcami miasta, uczęszczali do miejskiego przedszkola lub przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły, ich rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej, lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy rodzica, kandydat pochodzi z rodziny niepełnej lub wielodzietnej.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

 

 

A A A
12.04.2017
godz.09:21
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt