przejdź do Sochaczew.pl
207583 odwiedzin
Radni miasta o budżecie i inwestycjach

W programie listopadowej sesji Rady Miasta znalazło się ponad 30 uchwał. Debatowano o kilku strategicznych dokumentach, w tym budżecie i planach inwestycyjnych sięgających aż 2026 roku. Radni zapoznali się ze szczegółową informacją o pracy miejskiej oświaty w poprzednim roku szkolnym, nadali nazwę rondu w Chodakowie, zgodzili się na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego. 

Jednogłośnie zatwierdzono stawki podatków lokalnych na 2017 rok. Podatki od gruntów i budynków spadną średnio o 0,9 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących. Piąty rok z rzędu nie wzrosną stawki od środków transportowych czyli autobusów, ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Radny Edward Stasiak pytał, jak obniżka podatków odbije się na budżecie miasta. Skarbnik Jolanta Brzóska wyjaśniła, że w przyszłym roku budżet uszczupli się o 100 tys. zł, które pozostaną w kieszeniach podatników.

Jednogłośnie rada zgodziła się nazwać skrzyżowanie ulic Wyszogrodzkiej, Chodakowskiej i Mostowej – rondem Chodaków. W tej sprawie przeprowadzono konsultacje społeczne, był też internetowy sondaż, w którym większość uczestników poparła pomysł nazwy przypominającej, że przez dziesięć lat (1967-1976) Chodaków miał prawa miejskie.

Podobnie jednogłośnie zatwierdzono pakiet zmian w pięciu programach: Sochaczewska Karta Mieszkańca, Seniora, Rodziny, Sochaczew Weteranom i Honorowym Dawcom Krwi. Wszędzie znalazł się precyzyjny zapis, że karty upoważniają do zniżek, gdy ich posiadacze korzystają z „oferty własnej MOSiR”, a nie jak dotychczas z tańszych biletów na basen, lodowisko czy wypożyczając łyżwy. Jak wyjaśniono, oferta MOSiR jest systematycznie rozszerzana, choćby ostatnio o wypożyczalnię kajaków na plaży miejskiej. Zatem, jeśli ośrodek zaproponuje kolejną atrakcję, automatycznie zostanie objęta systemem zniżek. Dodatkowo posiadaczom Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ zagwarantowano, że karty wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 automatycznie staną się bezterminowe, podobnie jak wszystkie wydane po tej dacie. Przypomnijmy też, że od nowego roku pozostali uczestnicy programów - Karta Mieszkańca, Seniora 65+, Rodziny, Sochaczew Weteranom, Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi, będą musieli odnawiać karty raz na dwanaście miesięcy.

Zmieniono zasady przyznawania tytułów Sochaczewskiego Sportowca, Trenera i Działacza Sportowego Roku. Jak wyjaśnił z-ca burmistrza Marek Fergiński, dotychczas sportowca i trenera wybierano w otwartym plebiscycie, a działacza roku, po zasięgnięciu opinii Sochaczewskiej Rady Sportu, wskazywał burmistrz. Teraz trzy nazwiska nominowanych ma przedstawić burmistrzowi Sochaczewska Rada Sportu, która wybierze je spośród wszystkich głoszonych przez kluby, stowarzyszenia sportowe, trenerów, zawodników i działaczy. Na taki uproszczony tryb bez uwag zgodziły się Rada Sportu i Rada Pożytku Publicznego, nie miała ich komisja sportu rady miejskiej, nie było też żadnych uwag w czasie otwartych konsultacji projektu uchwały.

Bez uwag zatwierdzono, opracowany przez ZWiK, Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych do roku 2020. Jak mówił z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski, plan wskazuje najważniejsze inwestycje i sposób ich finansowania. W przyszłym roku najważniejszym projektem prowadzonym przez spółkę będzie budowa kilometra sieci sanitarnej i 600 m wodociągu w rejonie ulic Kochanowskiego, Kraszewskiego, Langiewicza i Lechickiej (kontrakt za ok. pół miliona zł).

Uchwalono nowy statut Zakładu Gospodarki Komunalnej, który od 1 stycznia ma przejąć majątek i pracowników Cmentarza Komunalnego. Dotychczas samodzielna jednostka, za niespełna półtora miesiąca stanie się częścią ZGK. Jednocześnie zatwierdzono dwa nowe dokumenty - regulamin i wykaz opłat za korzystanie z cmentarza. One także wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

Na sesję wrócił regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Rada doprecyzowała w nim kilka zapisów mówiących m.in. o tym, że odpady zielone mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku, a gdy w ulicy jeszcze nie ma kanalizacji sanitarnej, ścieki muszą trafiać do przydomowej oczyszczalni lub szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Zatwierdzono także zaktualizowany wykaz inwestycji i projektów, które szczegółowo opisuje miejski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W dokumencie znalazł się nowy element, odwiert geotermalny, jaki miasto chce wykonać w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego. Na odwiert ratusz ma nadzieję pozyskać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a wsparcie zewnętrzne ma pokryć wszystkie związane z tym koszty. Na tej samej sesji przyjęto kolejny zaktualizowany dokument - Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Bez uwag i jednogłośnie przyjęto miejskie programy Przeciwdziałania Narkomanii,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok. Określono przyszłoroczną dzienną stawkę żywieniową w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i uchwalono nowy statut placówki, zawierający kosmetyczne zmiany w porównaniu z tym, obowiązującym od 2006 roku. Nowy statut nadano także Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
21.11.2016
godz.08:13
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość