przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307502 odwiedzin
Ratusz złożył projekt na parki

30 września Urząd Miejski złożył projekt o unijne dofinansowanie inwestycji zakładającej rewitalizację terenów zielonych w Sochaczewie. Jeśli uda się uzyskać środki zewnętrzne, do końca 2018 roku nowe oblicze zyskają m.in. trzy miejskie parki, powstaną także tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nad brzegiem Utraty w Chodakowie.

Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zielonych” zakłada rewitalizację miejskich terenów o łącznej powierzchni 9,5 ha. Ratusz na jego realizację stara się pozyskać środki z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Jednostką wdrażająca projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek, wraz ze studium wykonalności, został złożony w funduszu 30 września.

- Koszt tego wieloetapowego przedsięwzięcia sięga 8,25 mln zł. Wysokość możliwego dofinansowania ze środków UE to 85 proc, czyli ponad 7 mln zł. Złożony przez nas projekt składa się aż z pięciu elementów. Planujemy renowację parku im. Włodzimierza Ignacego Garbolewskiego, parku przy ul. Traugutta, parku przy ul. Chopina w Chodakowie, rewitalizację terenów nabrzeżnych nad Utratą oraz utworzenie zielonej kurtyny na ulicy Olimpijskiej – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Park Garbolewskiego
W parku przy szkole muzycznej planowane są prace pielęgnacyjne związane z zabytkowym drzewostanem, nasadzenia zieleni oraz jej nowe aranżacje, wymiana nawierzchni utwardzonych alei parkowych, przebudowa sieci oświetlenia terenu – instalacja nowych energooszczędnych opraw oświetlenia parku (28 szt.) oraz montaż nowych latarni (10 szt.). Ponadto renowacja stawu parkowego oraz budowa nowej alei obok niego o nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej.

Zdemontowane zostanie stalowe ogrodzenie wzdłuż ul. Piłsudskiego. Wymienione zostaną elementy małej architektury, które nie odpowiadają swoją formą historycznemu charakterowi parku. Pojawi się za to 25 nowych ławek i 30 koszy na śmieci. Planowana jest także wymiana nawierzchni drogi dojazdowej (ul. Głowackiego) wzdłuż budynku szkoły muzycznej i przebudowa schodów nad stawem.

- Istotnym elementem zmian w parku, na końcu którego znajduje się piękny budynek szkoły muzycznej, będzie budowa sceny plenerowej w miejscu dawnej oficyny dworskiej. Widzimy tam ogród muzyczny z plenerowymi instrumentami. W ogrodzie mogłyby się znaleźć np. wielkie i małe dzwony rurowe, marimba, aerofon, lira dzwonkowa, bębny – dodaje Piotr Osiecki.

Park przy Traugutta
Nie mniejszy zakres prac przewidziany jest w ramach rewitalizacji parku przy ul. Traugutta. Przeprowadzone zostaną prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz nasadzenia nowej zieleni. Projekt przewiduje wymianę 20 opraw oświetleniowych z pozostawieniem istniejących słupów. Nowe oprawy w swej formie będą nawiązywać do XIX-wiecznych latarni gazowych. Rozebrany zostanie budynek niedziałającej od lat toalety publicznej. W jego miejscu zainstalowane będą nowe toalety kontenerowe, zintegrowane z wiatą przystankową.

Z uwagi na prace budowlane związane ze zmianą przebiegu ul. Podzamcze, konieczna będzie korekta skarpy w południowej części parku. W miejscu przebudowanej skarpy przewidziano powstanie schodów terenowych i placu stanowiących zaplecze czy też swego rodzaju foyer dla amfiteatru zlokalizowanego u podnóża wzgórza zamkowego. Nowe płyty chodnikowe pojawią się też na granicy parku z ul. Traugutta.

Wewnątrz „zielonych płuc miasta” zaplanowano renowację pomnika F. Chopina, instalację znaku przestrzennego w miejscu dawnej synagogi, budowę ścieżki rowerowej, montaż i wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice etc.). W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zasadniczych zmian istniejącego układu komunikacyjnego parku oraz sposobu jego użytkowania.

Park przy Chopina
Rewaloryzacja terenów przy ul. Chopina będzie obejmować zabytkowy park oraz elementy małej architektury. Nie będzie dotyczyć objętego ochroną konserwatorską budynku dawnego dworu. Park obejmą prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz nowe nasadzenia (26 drzew iglastych i liściastych). Wymienione zostanie oświetlenie (28 opraw) i zainstalowane nowe elementy małej architektury (30 ławek, 12 koszy na śmieci, 5 stojaków rowerowych). Ponadto w ramach projektu przebudowie ulegnie istniejąca fontanna, która stanowi serce parku. Ulica Hotelowa zyska nawierzchnię z kostki brukowej, ma przy niej powstać sześć miejsc postojowych i ścieżka rowerowa.

Nabrzeże Utraty
Największym rewitalizowanym obszarem, o powierzchni 4,3 ha, będą tereny nabrzeżne Utraty. Przedsięwzięcie ma być koncepcyjnie spójne z renowacją parku przy ul. Chopina. Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie z istniejącej przestrzeni zielonej parku nadrzecznego, który pełniłby funkcję rekreacyjno-przyrodniczą. W planach jest też budowa ciągu pieszo–rowerowego biegnącego równolegle do rzeki. Wzdłuż mają powstać różne punkty, m.in. plac z sezonową kawiarnią i przystanią kajakową; pole piknikowe z miejscem do organizacji biwaków, grilla; park linowy; plaża miejska; pomost dla wędkarzy; ogólnodostępne ogródki społeczne tzw. miejskie farmy; ogród edukacyjny oraz obserwatorium. Będzie to teren z wyłączeniem ruchu kołowego.

Zielona kurtyna
Ostatnim elementem projektu jest utworzenie zielonej kurtyny przy ulicy Olimpijskiej, oddzielającej strefę przemysłową od osiedla domów jednorodzinnych. Będzie ona miała długość ok. 920 metrów. W pasie zieleni znajduje się tam obecnie 50 drzew, a ratusz chce nasadzić dodatkowe 60. Będą to głogi, jarzębiny, klony.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

A A A
17.10.2016
godz.08:35
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt